วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

            วันที่ 11 เมษายน  2562  กองบังคับการตำรวจนครบาล 6  จัดโครงการรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ  ห้องประชุมใหญ่ บก.น.6  
            พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.6  ประชาชน และผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ในการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

ฝึกประจำสัปดาห์ วันที่ 10 เม.ย. 2562

              วันที่ 10 เม.ย. 2562  พ.ต.อ.มาโนช  กันเกลา ผกก.ฝอ.บก.น.6 นำข้าราชการตำรวจ บก.น.6 ร่วมทำการฝึกประจำสัปดาห์ ณ ลานฝึกชั้นดาดฟ้า บก.น.6 ตามคำสั่ง ผบก.น.6วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีประดับยศ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6


          วันที่ 8 เมษายน 2562  พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 พร้อมด้วย รอง ผบก.น.6 เป็นประธานพิธีประดับยศร้อยตำรวจตรี แก่ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป สังกัด บก.น.6 จำนวน 31 นาย
      ทั้งนี้ ผบก.น.6 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการประดับยศ ว่า ขอให้นายตำรวจสัญญาบัตรใหม่ทุกนายมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มุ่งมั่นตั้งใจนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ