วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ตร. ประกาศเกียรติคุณ กต.ตร.สังกัด บก.น.6

        เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ ห้องอุลตร้า แอเรียน่า ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ (กต.ตร.) ในส่วนของคณะกต.ตร.กทม. และ กต.ตร. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โดยมี พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6, พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6, คุณเปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ กต.ตร.กทม.บก.น.6 และกต.ตร.ทุกสน.ในสังกัด บก.น.6 ได้เข้าร่วมประชุมรับรางวัล


.วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 9 คัน


             ด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์
 จำนวน 9 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
ณ กองบังคับการตำราจนครบาล 6 ถนนตรีเพชร แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรายการสิ่งของหลวงและเงื่อนไขได้ที่ 
ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล 6