วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ต.ค. 2562

        วันที่ 29 ต.ค. 62​ เวลา​ 11.00​ น. พ.ต.อ.มาโนช กันเกลา ผกก.ฝอ.บก.น.6 ประธาน​,
พ.ต.อ.ทวี และล้ำเลิศผกก. สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6,
พ.ต.อ.พิทยา พุทธานุ ผกก. สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 กลุ่มงานสอบสวน และศอ.ปส.บก.น.6
ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่​ 4 ณ ห้องประชุม บก.น.6