วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.น.6


            เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 1 ต.ค. กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ระหว่าง พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน กับ พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6  คนใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง