วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจในด่านต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงาน บริการประชาชน ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
            พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6  เป็นประธานการประชุม
            พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิต รอง ผบก.น.6
            พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.6
            พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รอง ผบก.น.6
            พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.6
            พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกสร รอง ผบก.น.6
           พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.  รอง ผกก. และ สว. จากทุกหน่วยในสังกัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 6  เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จำนวนทั้งสิ้นรวม 109 นาย ณ ห้องประชุม สน.บางรัก
           พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6  ได้มอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจในด่านต่างๆ
 ภายใต้วิสัยทัศน์   “ รู้หน้าที่  มีวินัย  ตั้งใจทำงาน  บริการประชาชน ”
           พร้อมนำวิสัยทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
ได้มอบนโยบายการบริหารราชการซึ่งแยกออกเป็น 6  ด้าน ดังนี้ 
1.การพิทักษ์ ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
3.การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 
4.การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 
5.การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ในยุคประชาคมอาเซียน 
6.การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ
            พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ได้เน้นย้ำการดำเนินการของทุกหน่วยในสังกัด ให้มุ่งผลลัพธ์สุดท้าย นั่นคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความยุติธรรม
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ