วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 รับรางวัล เหมราช ครั้งที่ 4 รางวัลเชิดชูเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ

     ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 รับรางวัล เหมราช ครั้งที่ 4  ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ
    รางวัลเชิดชูเกียรติความยิ่งใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ “เหมราช” ครั้งที่ 4 จัดโดย มูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปกป้องผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ให้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพ ต่อส่วนรวมต่อไป