วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6

           ด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์
จำนวน 10 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ สน.ยานนาวา 80 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2233-7148-9 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและรายการสิ่งของหลวงและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6  50 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2223-1222