วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองบงคับการตำรวจนครบาล 6 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย

         เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย ควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
         ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยนำต้นทุนที่มีในทุกคนมาร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำสู่พฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท ห่วงใย อภัย เกรงใจ และเคารพ ที่มีอยู่ในทุกคนมาสร้างเป็น “ทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”