วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แจกอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่รับผิดชอบของสน.พลับพลาไชย 2

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 11.30 น. มีผู้มาแจกอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่รับผิดชอบของสน.พลับพลาไชย 2 ดังนี้
- คริสตจักรไมตรีจิต ร่วมกับมูลนิธิไมตรีจิตสัมพันธ์และมูลนิธิไมตรีจิตพัฒนา แจกสิ่งของ, อาหารและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด
- ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
สน.พลับพลาไชย 2 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จารุภัชร ทองโกมล ผกก.สน.ฯ, พ.ต.ท.ศักรินทร์ เกิดสำอางค์ รอง ผกก.ป.ฯ และพ.ต.ท.นพดล เทียมเมธา รอง ผกก.จร.ฯ ให้ จนท.สายตรวจ, จนท.จราจร และจนท.ชุดปชส.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย, อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและล้างมือด้วยเจล) - สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยจนท.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และจนท.เทศกิจ ดูแลด้านสถานที่, ด้านสุขอนามัย และการรักษาความสะอาด - กำลังพลทั้งหมดประกอบด้วย 1) จนท.สายตรวจ 3 นาย 2) จนท.จราจร 3 นาย 3) จนท.ชุดปชส.ฯ 4 นาย 4) จนท.สนง.เขตป้อมปราบฯ 7 นาย