วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราจะสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ (28 ก.ค.63) เวลา 13.00 น. บก.น.6 โดย สน.พระราชวัง จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราจะสร้างไปด้วยกัน” โดยมี พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยพล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น., พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6, พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกสร รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก.สน.พระราชวัง และ สส.กานต์กนิษฐ์ สันตติ, ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังนี้
1. ตรวจสุขภาพฟรี ความดัน, เบาหวาน, ข้อเข่า, ตรวจฟัน และเอกซเรย์ปอด
2. เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงชุมชนท่าเตียน จำนวน 7 ราย
3. ตัดผมฟรี
4. เก็บขยะทำความสะอาดชุมชน
5. กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
โดยมีหน่วยงานสาธารณสุข 1 (สะพานมอญ), หน่วยทันตกรรม กรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยสารพัดช่าง ข้าราชการตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกรฎาคม 2563