วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จนท.ตำรวจจิตอาสาในหน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม เนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวคันกั้นน้ำ บริเวณบ้านเรือนประชาชน ภายในซอยเจริญกรุง 58 (องค์การสะพานปลา) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

จิตอาสาพระราชทาน หน่วย สน.จักรวรรดิ ร่วมกับ -สนง.เขตสัมพันธวงศ์ -ประชาชนจิตอาสา ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากปริมาณน้ำหนุนล้นคันกันน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชนและ ถนนทรงวาด