วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ผู้บังคับบัญชาพล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์

ผบก.น.6 

(นครบาล 6)
พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม

รอง ผบก.น.6

นครบาล 6-1


พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์

รอง ผบก.น.6

นครบาล 6-2
พ.ต.อ.จักรภพ  สุคนธราช

รอง ผบก.น.6

นครบาล 6-3

พ.ต.อ.กานต์  ธรรมเกษม

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-4)
พ.ต.อ.จารุต  ศรุตยาพร

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-5)
พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล

รอง ผบก.น.6

(นครบาล 6-6)

พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร

รอง ผบก.น.6

นครบาล 6-7