วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์

ผบก.น.6 

(นครบาล 6)

พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-1)


พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-2)

พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-3)พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-4)พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง

รอง ผบก.น.6

(นครบาล 6-5)พ.ต.อ.ธรา แปงเครื่อง

รอง ผบก.น.6

(นครบาล 6-6)

พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล

รอง ผบก.ศฝร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.น.6

(นครบาล 6-7)