วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

พื้นที่รับผิดชอบ

 พื้นที่รับผิดชอบ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 

 พื้นที่รับผิดชอบ 18.027 ตร.กม.

ประชากร 327,329 คน

ประชากรแฝง 849,020 คน
สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6
50 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2223-1222สน.ปทุมวัน           
1775 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
0-2215-2991-3 , 0-2214-1050324  ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100        
0-2225-4077-8สน.บางรัก             
50 ถนนนเรศ  แขวงงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500           
0-2234-0242  , 0-2235-9123-4,
0-2233-7420 , 0-2235-2813


สน.พระราชวัง      
79 ซอย ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-5050สน.พลับพลาไชย 1              
447  ถนนพลับพลาไชย  เขตป้อมปราบ  กรุงเทพฯ  10100
0-2221-1835, 0-2224-2610, 0-2226-2142-4,0-2226-2153


สน.พลับพลาไชย 2              
447  ถนนพลับพลาไชย 2  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100              
0-22262148-52 , 0-22224881


สน.สำราญราษฎร์               
200 ถนนบำรุงเมือง  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200   
0-2226-2136-39สน.ยานนาวา       
80 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
0-2233-7148-9