วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน

พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6

1. ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและ พระบรมวงศานุวงศ์

2. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชนและ สังคม

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม และความไม่สงบในรูปแบบต่าง ๆ

4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

5. ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  สร้างความปลอดภัยและ ความสงบสุขให้กับสังคม

6. ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ เป็นธรรม