วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

แจ้งชุมนุมฯ พื้นที่ บก.น.6

 แจ้งชุมนุมสาธารณะ พื้นที่ บก.น.6

               1. ติดต่อ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
                   เลขที่ 50 ถนน ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200
                   โทร 02 223 0368

                2. ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
                    โทรสาร 02 223 0369
                     Email : metro6@royalthaipolice.go.th


แจ้งการชุมนุม สน.ในสังกัด บก.น.6